zamknij Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Najczęściej kupowane

Producenci

Dostawcy

Brak dostawców

Regulamin

Regulamin korzystania ze Sklepu internetowego http://www.urban-cupid.pl

 

  1.     Postanowienia Ogólne

1.1.  Sklep internetowy „Urban Cupid” działający pod adresem http://www.urban-cupid.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej kosmetyków prowadzonej przez internet

 

1.2.  Sklep internetowy „Urban Cupid” prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polski.

 

1.3.  Właścicielem sklepu internetowego „Urban Cupid” jest Bożena Beger– osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą „BB-Boena Beger’’ z siedzibą pod adresem ul. Mikołowska 4A/13, 44-100 Gliwice, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerami NIP 6482726654:, REGON: 363125200, adres poczty elektronicznej: bozena.beger@urban-cupid.pl  Numer telefonu: +48 500-895-016 

 

1.4.  Kontakt telefoniczny pod numerem +48 500-895-016, jak również przy pomocy poczty elektronicznej bozena.beger@urban-cupid.pl ze sklepem jest możliwy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w sobotę w godzinach od 9.00 do 14.00

 

1.4.1.    Firma Urban Cupid dokłada wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi na wszystkie wiadomości e-mail w czasie nieprzekraczającym 48 godzin.

 

1.5.  Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego oraz określa ogólne warunki korzystania z oferty sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.urban-cupid.pl

1.6.  Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej Sklepu i będą obowiązywały od daty ich opublikowania.

 

1.7.  Definicje:

1.7.1.    DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.7.2.    KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.7.3.    KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.7.4.    PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.7.5.    REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.7.6.    SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: http://www.urban-cupid.pl

1.7.7.    SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA –Bożena Beger– osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą „BB- Bożena Beger’’ z siedzibą pod adresem ul. Mikołowska 4A/13, 44-100 Gliwice, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerami NIP: 6482726654, REGON: 363125200, adres poczty elektronicznej: bozena.beger@urban-cupid.pl

1.7.8.    UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.7.9.    ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.7.10. GRATIS – Produkt, który został nieodpłatnie dołączony do złożonego przez Klienta zamówienia

  1.     Warunki zawierania umowy sprzedaży

2.1.  Korzystanie ze Sklepu jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych
w niniejszym Regulaminie.

2.2.  Zarówno podczas złożenia zamówienia bez rejestracji jak i dokonania rejestracji
w systemie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego Klient jest zobowiązany podać prawdziwe i aktualne dane.

2.3.  Klient jest obowiązany niezwłocznie aktualizować zarejestrowane w Sklepie dane
w przypadku każdej ich zmiany.

2.4.  W przypadku realizacji zamówienia w oparciu o wprowadzone nieprawidłowe bądź nieaktualne dane, koszty związane ze zwrotem towaru przez kuriera oraz jego ponownym nadaniem ponosi Klient.

2.5.  Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2.6.  Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów
po złożeniu przez Klienta Zamówienia.


2.7.  W wyniku rejestracji w systemie Użytkownik otrzymuje osobiste konto identyfikowane przez unikalna nazwę (login) i zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem za pomocą hasła wybranego przez Użytkownika
w czasie rejestracji.

2.8.  Konto daje Klientowi możliwość korzystania z oferty Sklepu internetowego http://www.urban-cupid.pl

2.9.      Konto to uprawnia do udziału promocjach organizowanych przez http://www.urban-cupid.pl

2.10.   Klientowi nie wolno udostępniać swojego konta innym osobom.
Niedopuszczalne są wszelkie próby ingerencji w konta innych Klientów.

  1.     Sposoby płatności

3.1.  Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

3.1.1.    Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:
Bank: IdeaBank  Nr. Konta: 78 1950 0001 2006 9378 6962 0001


3.1.2.    Płatności elektroniczne i płatności kartą za pośrednictwem serwisu dotpay.pl - możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej dotpay.pl

3.2.  Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane
są za pośrednictwem Dotpay 

3.3.  Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

3.3.1.    Dotpay – Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych

 

4.    Koszt, termin i sposób dostawy

4.1.   Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:


4.1.1.    Paczka pocztowa priorytetowa, paczka pocztowa ekonomiczna.

4.1.2.    Przesyłka kurierska.

4.2.  Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Wysyłka”.

4.3.  Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 24 godzin do 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia zaksięgowania zapłaty na rachunku bakowym lub rozliczeniowym Sprzedawcy.

4.4.  Zrealizowane zamówienia są dostarczone na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

4.5.  Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizacje zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia.
O zaistnieniu takiej sytuacji Sklep zobowiązuje sią niezwłocznie powiadomić Klienta.

5.    Odstąpienie od umowy

5.1.  Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Konsument, który zawarł Umowę
na odległość może od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia dostawy, składając stosowne oświadczenie na piśmie, przed upływem tego terminu.

5.2.  W razie odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru
w terminie 14 dni łącznie z Gratisami, jeżeli takie otrzymał w ramach realizowanego Zamówienia, kopii lub oryginału otrzymanego paragonu lub faktury VAT,
do siedziby Sprzedawcy.

5.3.  Zwrot towaru powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5.4.  W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, uiszczona przez Konsumenta kwota z tytułu zakupu zwracanego Towaru, zostanie zwrócona Konsumentowi
na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy rachunek bankowy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu przez Sprzedawcę.

5.5.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zwrotowi podlegają również Gratisy, jeżeli Konsument otrzymał w ramach złożonego Zamówienia.

6.    Reklamacje

6.1.  Klient ma prawo do reklamacji Towaru zakupionego w Sklepie.

6.2.  Klient dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne na reklamowany Towar. Wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub firmy, daty zgłoszenia, numeru paragonu, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu
i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego.

6.3.  Klient może wysłać zgłoszenie reklamacyjne w formie elektronicznej na adres e-mail reklamacje@urban-cupid.pl lub załączyć je do reklamowego Towaru

6.4.  Wraz z reklamacją Klient dostarcza do Sprzedawcy reklamowany Towar, kopię
lub oryginał paragonu lub faktury VAT.

6.5.  W celu przyspieszenia procedury reklamacji, Sprzedawca może wskazać adres producenta lub dystrybutora reklamowanego Towaru, do którego Klient może bezpośrednio wysłać reklamowany Towar. Możliwość ta nie ogranicza w żaden sposób prawa Klienta do wysłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy.

6.6.  Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

7.    Polityka prywatności, dane osobowe

7.1.  Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania Umowy sprzedaży zawartej z Klientem. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych Klienta wymaga jego zgody. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

7.2.  Ujawnione dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając przekazanie danych Klienta do Dostawcy w celu realizacji Umowy lub firmie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu jeżeli Klient dokonał wyboru płatności poprzez serwis platnosci.pl lub firmie PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą
w Luksemburgu jeżeli Klient dokonał wyboru płatności poprzez serwis paypal.com.

7.3.  Dane osobowe zostaną usunięte na pierwsze żądanie Klienta zgłoszone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.4.  Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronie internetowej Sklepu. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.

7.5.  Sprzedawca ma możliwość wysyłania materiałów oraz informacji handlowych
w przypadku, gdy Klient dokonał subskrypcji biuletynu. Sprzedawca niezwłocznie uwzględnia prośby o zaprzestanie wysyłania wskazanych materiałów i informacji handlowych.

7.6.  Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności danych wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

8.    Postanowienia końcowe

8.1.  Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu.

8.2.  O zmianie Regulaminu Sprzedawca zawiadomi Klientów Sklepu Internetowego, posiadających Konto Klienta, przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail Klienta. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o tym. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia, uważa się za akceptację Regulaminu. Dokonanie jakiejkolwiek transakcji po zawiadomieniu, a przed upływem wyżej wskazanych 14 dni, uważa się za akceptację Regulaminu.
Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz spowoduje usunięcie Konta Klienta.

8.3.  Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.

8.4.  Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność
czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

8.5.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8.6.  Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę
z Klientami Umów sprzedaży.

8.7.  Ewentualne spory między Sprzedawcą a Konsumentem będą rozstrzygane przez właściwe sądy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

8.8.  Ewentualne spory między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, które mogą wyniknąć
z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sprawy okaże się niemożliwe, spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2016 roku.